BARN PÅ FLUKT HAR RETTIGHETER NORGE MÅ INNFRI

Årets Nord/Sør-kampanje handler om unge på flukt. Av de 65 millionene mennesker som er på flukt i dag er halvparten barn og ungdom. Svært mange av flyktningene som har kommet og vil komme til Norge er også barn og ungdom. De skal integreres. De skal bosettes i lokalsamfunn, begynne på skoler og barnehager og delta i nærmiljøet.

Menneskerettighetene er universelle. De gjelder alle, alltid. Norge er, og har vært, et foregangsland for menneskerettigheter i verden. LNU forutsetter at norsk asyl- og integreringspolitikk også er med på å styrke og videreutvikle menneskerettighetene. Vi kan ikke sette menneskerettighetene midlertidig til side, eller innføre tilfeldige aldersgrenser som strider mot Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen. 

Som et motsvar til hatprat og fremmedfrykt ønsker LNU med årets kampanje å si fra om at Norge har et ansvar for både å ta i mot mennesker som trenger beskyttelse og for å sikre at disse integreres. Også vi som barne- og ungdomsorganisasjoner har en viktig rolle å spille i integreringsarbeidet.

For at organisasjonene skal kunne spille denne rollen må  de viktigste primærbehovene hos unge flyktninger dekkes, samtidig som barne- og ungdomsorganisasjonene må rustes til oppgaven i form av finansiering og kompetanseheving på feltet. Derfor har kampanjen både krav som handler om omsorgs- og helsesituasjonen til unge flyktninger, og krav som handler om frivillighetens rolle. LNU mener begge deler er like viktige for god integrering. 

Så lenge barn på flukt bor i Norge skal de ha de samme rettighetene som alle andre barn i landet. Bare slik har vi mulighet til å føre en god integreringspolitikk og sørge for at de barna det gjelder får sine rettigheter innfridd.