Norge har fått kritikk av både FNs barnekomité og FNs høykommissær for flyktninger for å sette barnets beste til side i utlendingssaker.

LNU mener at vi kan ikke sette menneskerettighetene til side, eller innføre tilfeldige aldersgrenser som strider imot Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen.


LNU KREVER:

OMSORGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE MELLOM 15 OG 18 ÅR OVERFØRES FRA UDI TIL BARNEVERNET.

OMSORGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE MELLOM 15 OG 18 ÅR OVERFØRES FRA UDI TIL BARNEVERNET.

ALLE UNGE FLYKTNINGERS MENTALE OG FYSISKE HELSE BLIR SYSTEMATISK KARTLAGT VED ANKOMST, OG DE FÅR ADEKVAT OPPFØLGNING. 

ALLE UNGE FLYKTNINGERS MENTALE OG FYSISKE HELSE BLIR SYSTEMATISK KARTLAGT VED ANKOMST, OG DE FÅR ADEKVAT OPPFØLGNING. 

REGJERINGEN MÅ ØREMERKE FRISKE MIDLER TIL INTEGRERINGSARBEID AV, FOR OG MED UNGDOM

REGJERINGEN MÅ ØREMERKE FRISKE MIDLER TIL INTEGRERINGSARBEID AV, FOR OG MED UNGDOM

 

Om denne tjenesten

LNUmatch er ikke et faktisk matchingsverktøy, men vi skulle ønske et slikt verktøy fantes. Under arbeidet med kampanjen prøvde vi å finne suksesshistorier om vellykka integrering og inkludering av unge flyktninger i barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fant noen gode eksempler, men det viste seg å være mye vanskeligere enn vi hadde trodd. Samtidig har vi snakket med mange som jobber med unge flyktninger, organisasjoner og andre fagfolk, som alle syns ideen om et matchingverktøy er veldig god. Dette gav oss enda mer tro på at et slikt verktøy trengs, og at det kunne gjort ting litt lettere.


Unge nyankomne flyktninger er en svært sårbar gruppe, og mange er fortsatt ikke stødige i norsk eller engelsk. På anbefaling fra fagfolk har vi derfor valgt å bruke en skuespiller i filmen hvor vi presentere en ung flyktning som ønsker seg en meningsfull fritid. Vi håper i fremtiden at det finns tusenvis av suksesshistorier, og at unge flyktninger kan bruke et slikt verktøy som en vei inn i organisasjonslivet.

FAKTA OM UNGE PÅ FLUKT:

En flyktning er enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe.
— FNs flyktningkonvensjon
 
 

BARN PÅ FLUKT HAR RETTIGHETER NORGE MÅ INNFRI

Årets Nord/Sør-kampanje handler om unge på flukt. Av de 65 millionene mennesker som er på flukt i dag er halvparten barn og ungdom. Svært mange av flyktningene som har kommet og vil komme til Norge er også barn og ungdom. De skal integreres. De skal bosettes i lokalsamfunn, begynne på skoler og barnehager og delta i nærmiljøet.

Menneskerettighetene er universelle. De gjelder alle, alltid. Norge er, og har vært, et foregangsland for menneskerettigheter i verden. LNU forutsetter at norsk asyl- og integreringspolitikk også er med på å styrke og videreutvikle menneskerettighetene. Vi kan ikke sette menneskerettighetene midlertidig til side, eller innføre tilfeldige aldersgrenser som strider mot Barnekonvensjonen og Flyktningkonvensjonen. 

Som et motsvar til hatprat og fremmedfrykt ønsker LNU med årets kampanje å si fra om at Norge har et ansvar for både å ta i mot mennesker som trenger beskyttelse og for å sikre at disse integreres. Også vi som barne- og ungdomsorganisasjoner har en viktig rolle å spille i integreringsarbeidet.

For at organisasjonene skal kunne spille denne rollen må  de viktigste primærbehovene hos unge flyktninger dekkes, samtidig som barne- og ungdomsorganisasjonene må rustes til oppgaven i form av finansiering og kompetanseheving på feltet. Derfor har kampanjen både krav som handler om omsorgs- og helsesituasjonen til unge flyktninger, og krav som handler om frivillighetens rolle. LNU mener begge deler er like viktige for god integrering. 

Så lenge barn på flukt bor i Norge skal de ha de samme rettighetene som alle andre barn i landet. Bare slik har vi mulighet til å føre en god integreringspolitikk og sørge for at de barna det gjelder får sine rettigheter innfridd.